19 сентябрь «ОсОО Lets Go» соода маркасында толук текшерүү жүргүзүлдү. Айтылган компания суусундуктарды чыгарат. Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр, ар кандай кошулмалар текшерилип, текшерүүнүн аягында жыйынтыктоочу актысы жазылып, эч кандай ЕС-1:12012 халал стандартынын талабына каршы бузуулар катталган жок.

19 сентября был проведен полный осмотр торговой марки «ОсОО Lets Go». Данная компания занимается  производством прохладительных напитков и питьевой воды. В ходе аудита осмотрен весь цикл производства готовой продукции. По окончании осмотра составлен акт осмотра и не выявлены никакие несоответствия требованиям стандарта халал ЕС-1:2012

.