ТМ «Урсус» сыр и масло высшего качества!

В компании ЗАО «Урсус», ТМ «Урсус» произведен осмотр. Данная компания производит сыр и масло. В ходе аудита осмотрен весь цикл производства готовой продукции. По окончании осмотра составлен акт осмотра и не выявлены никакие несоответствия требованиям стандартов KMC MS 1500:2011 «Руководство по производству, изготовлению, обработке и хранению продукции халал», ЕС-1:2012 «Общие требования к производству, изготовлению, обработке, хранению, транспортировке и реализации продукции халал», КМС TS OIC/SMIIC 1:2012 «Общее руководство по изготовлению пищевых продуктов халал».
_________________________________________________
«Урсус» соода маркасында толук текшерүү жүргүзүлдү. Айтылган компания май жана сыр азыктарын чыгарат. Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр, ар кандай кошулмалар текшерилип, текшерүүнүн аягында жыйынтыктоочу актысы жазылып, эч кандай KMC MS 1500:2011, ЕС-1:12012 жана КМС TS OIC/SMIIC 1:2012  халал стандарттарынын талабына каршы бузуулар катталган жок.