ЖЧК «Май-Булак Каракол»
«IKMILK» соода маркасындагы   сүт азыктарынын өндүрүшү

ОсОО «Май-Булак Каракол»
Производство молочной продукции торговой марки «IKMILK»

Дареги: 724319 Кыргыз Республикасы, Ыссык-Көл облусу, Каракол шаары, Элебаев көчөсү, 102
Адрес: 722202, Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, г. Каракол, ул.Элебаева, 102.

Сертификаттын жарактуулук мөөнөтү  07.06.20-07.06.21

Срок действия сертификата: 26.02.20-26.02.21