ИП «Акбаров И.Н.» ЖИ

«НурЭл» жана «Акбарс» соода маркаларындагы колбаса азыктары
Колбасные изделия торговых марок «НурЭл» и «Ак-Барс»

720042, Кыргыз Республикасы Бишкек ш., Орозбеков көчөсү, 259Б.
720042, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Орозбекова, 259Б.