ОсОО «Барбол» ЖЧК

«Барбол», «Байсабет», «Тамшан» СМларындагы кондитер жана ун азыктары

Кондитерские изделия и мучные изделия ТМ «Барбол», «Байсебет», «Тамшан»

Кыргыз Республикасы Ош шаары, Шакиров көчөсү, 108.
Кыргызская Республика, город Ош, ул.Шакирова 108