ОсОО «Атаман КейДжи» ЖЧК

«Атаман» соода маркасындагы тоңдурулган эт чала даярдама жана ун азыктары
Замороженные мясные полуфабрикаты и мучные изделия ТМ «Атаман»

720046, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Осташков көчөсү, 58.
720046, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Осташковская, 58.