ЧП «Рахимова Р.А.» ЖИ

«Бонжур» соода маркасындагы кондитер азыктары
Кондитерские изделия тороговой марки «Бонжур»

720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш, Юнусалиев к-сү, 67.
720005, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Юнусалиева, 67.