ОсОО ПТК «Ширин» ЖЧК

«Ширин» соода маркасындагы кондитер азыктары
Кондитерские изделия торговой марки «Ширин»

720047, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Гагарин к-сү, 74 а.
720047, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Гагарина, 74 а.