Сиз сертификатты QR код аркылуу сайт дарагине киргениңизде сизге ошол сертификат тууралуу маалымат берилет. Ал маалымат өз ичине өндүрүүчү компаниянын аты, өндүрүлгөн продукциянын түрү, сертификат жарактуулугу жана мөөнөтүн камтыйт. Эгер сиз сертификатты сканер кылганыңызда сертификт менен дал келбеген маалымат берилсе же андай сайттан маалымат көрсөтүлбөсө анда сизге берилген же көрсөтулгөн сертификттын жараксыз экенин билсеңиз болот.