ОсОО «Био Органик»

«UNIMAX» соода маркасындагы органикалык жер семирткичтер

Органические удобрения торговой марки «UNIMAX»

720048, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Тунгуч мкр., 64/1 43-кв

720048, Кыргызская Республика, г.Бишкек, мкр. Тунгуч, 64/1 кв.43

 

Сиз сертификатты QR код аркылуу сайт дарагине киргениңизде сизге ошол сертификат тууралуу маалымат берилет. Ал маалымат өз ичине өндүрүүчү компаниянын аты, өндүрүлгөн продукциянын түрү, сертификат жарактуулугу жана мөөнөтүн камтыйт. Эгер сиз сертификатты сканер кылганыңызда сертификт менен дал келбеген маалымат берилсе же андай сайттан маалымат көрсөтүлбөсө анда сизге берилген же көрсөтулгөн сертификттын жараксыз экенин билсеңиз болот.